Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phaolô Phạm Văn Viện Đồng Phát Chánh xứ 07/02/1996 08/09/2020 -
2 Giuse Nguyễn Văn Việt Mauritius Truyền giáo 30/09/2005 2019 -
3 Phêrô Nguyễn Quốc Việt ĐCV. Xuân Lộc Đại diện tư pháp - Chánh án TAHP. 08/08/2007 2012 -
4 Phêrô Trần Thanh Việt Thiết Nham Chánh xứ 08/08/2007 08/2017 -
5 Tôma Dụ Nguyễn Quốc Việt 02/04/2009 2017 - Ocist
6 Phêrô Nguyễn Hoàng Việt Xuân Trường Phó xứ - Đặc trách GHBL. Xuân Trung 20/07/2017 10/2023 -
7 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Hiếu Liêm Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
8 Giuse Trần Phú Vinh Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Đặc trách Huynh Đoàn Thánh Thể 18/10/2003 2015 - SSS
9 Giuse Nguyễn Thế Vinh Tây Hải Chánh xứ 11/02/1993 08/2017 -
10 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 13/05/1972 04/09/2018 -
11 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh Đan viện Xitô Phước lý Viện phó 22/08/1968 1995 -
12 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Tân Vinh Quản nhiệm
13 Gioan Bt. Thân Văn Vinh Nhà Cha Phù trợ 29/06/1959 03/08/2013 -
14 Phaolô Lê Văn Vĩnh Xuân Bắc Chánh xứ 08/09/2008 19/03/2022 -
15 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Ngọc Đồng Chánh xứ 04/08/2009 OP
16 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Nhà Cha Phù trợ
17 Đaminh Thân Toàn Vũ Nhà Cha Phù trợ
18 Giuse Maria Trần Quang Vũ Nhà Cha Phù trợ 15/05/1941
19 Giuse Phạm Hoài Vũ Gia Canh Chánh xứ 23/06/2010 04/2022 -
20 Giuse Lê Trần Đình Vũ Nghĩa Hiệp Chánh xứ 28/06/2011 10/2023 -
1 2 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Tổng cộng: 1240