Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền
Mã Linh Mục 198001
Ngày chịu chức 20/12/1980
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 1980 - 1995
2 Hố Nai Hòa Hiệp Chánh xứ 1995 - 2000
3 Hố Nai Nam Hải Quản nhiệm 1995 - 2005
4 Hố Nai Xuân Trà Chánh xứ 2000 - 2009
5 Phú Thịnh Đồng Phát Chánh xứ 2010 - 09/2020
6 An Bình Thanh Bình Chánh xứ 16/09/2020 -