Tên Linh Mục Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên
Mã Linh Mục 190414
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 16/09/1982

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Thượng Chánh xứ 1967 - 1969
2 Tân Mai Bùi Đức Quản nhiệm 1976 - 1980
3 Tân Mai Gia Viên Quản nhiệm 1976 - 1982
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 16/09/1982 -