Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Uy
Mã Linh Mục 198002
Ngày chịu chức 23/08/1980
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Tiên Chu Chánh xứ 1980 - 2013
2 Hòa Thanh Tiên Chu Phó ban - Ban Xây Dựng 1990 - 1997
3 Hòa Thanh Tiên Chu Trưởng ban - Ban Phụng Tự 1990 - 2002
4 Hòa Thanh Tiên Chu Quản hạt 1995 - 2013
5 Hòa Thanh Thái Hòa Quản nhiệm 1998 - 2000
6 Hố Nai Ngũ Phúc Quản nhiệm 1998 - 2002
7 Hòa Thanh Tiên Chu Trưởng ban - Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas 2002 - 2023
8 Hòa Thanh Đại An Quản nhiệm 2003 - 2004
9 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 2003 - 2004
10 Hòa Thanh Lai Ổn Quản nhiệm 2003 - 2010
11 Hòa Thanh Đại An Quản nhiệm 2005 - 2006
12 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 2005 - 2006
13 Hòa Thanh Trường CĐ Hòa Bình Hiệu trưởng 2008 - 2022
14 Long Thành Cô Nhi viện Thiên Bình Xuân Lộc Giám đốc 2008 - 10/2023
15 Hòa Thanh Phòng khám Xuân Hòa Giám đốc 2009 - 2023
16 Hòa Thanh Lai Ổn Chánh xứ 2013 - 10/2023
17 Hòa Thanh Trường CĐ Hòa Bình Chủ tịch HĐQT 2022 - 10/2023
18 Hòa Thanh Lai Ổn Nghỉ hưu tại tư gia 10/2023 -