Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 13/05/1972 04/09/2018 -
2 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh Đan viện Xitô Phước lý Viện phó 22/08/1968 1995 -
3 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Tân Vinh Quản nhiệm
4 Gioan Bt. Thân Văn Vinh Nhà Cha Phù trợ 29/06/1959 03/08/2013 -
5 Phaolô Lê Văn Vĩnh Xuân Bắc Chánh xứ 08/09/2008 19/03/2022 -
6 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Ngọc Đồng Chánh xứ 04/08/2009 2017 - OP
7 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Nhà Cha Phù trợ
8 Đaminh Thân Toàn Vũ Nhà Cha Phù trợ
9 Giuse Maria Trần Quang Vũ Nhà Cha Phù trợ 15/05/1941
10 Giuse Phạm Hoài Vũ Gia Canh Chánh xứ 23/06/2010 04/2022 -
11 Giuse Lê Trần Đình Vũ Tà Lài Chánh xứ 28/06/2011 08/2016 -
12 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Hải Dương Chánh xứ 10/01/2011 SSS
13 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Canada Mục vụ giáo xứ 08/09/2008 16/03/2021 -
14 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Thiên Bình Chánh xứ 30/05/2014 19/03/2022 -
15 Đaminh Trịnh Đình Vũ Bùi Thái Phó xứ 28/05/2016 09/2019 -
16 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Hải Dương Chánh xứ 23/11/2015 SSS
17 Vinhsơn Vũ Hoàng Vũ Thái Hòa Chuẩn bị du học 13/01/2022 19/03/2022 -
18 Giuse Phạm Hoàng Vũ Hà Nội Theo học HVCGVN 16/07/2020 08/09/2020 -
19 Joseph Vulliez Nhà Cha Phù trợ 05/07/1936
20 Giuse Nguyễn Minh Vương Phát Hải Phó xứ 16/07/2020 19/03/2022 -
1 2 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tổng cộng: 1189