Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng
Mã Linh Mục 201611
Ngày chịu chức 28/05/2016
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Phúc Lâm Phó xứ 08/2016 - 09/2018
2 Tân Mai Bình An Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
3 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ 08/09/2020 - 26/10/2021
4 Long Khánh Xuân Quế Chánh xứ 27/10/2021 - 10/2023
5 Tân Mai Trinh Vương Chánh xứ 10/2023 -