Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng
Mã Linh Mục 201359
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thống Nhất Phó xứ 14/09/2013 - 08/2015
2 Gia Ray Trung Ngãi Phó xứ 08/2015 - 08/2017
3 Gia Ray Tân Ngãi Đặc trách 08/2015 - 08/2017
4 An Bình Tâm Hòa Phó xứ 08/2017 - 09/2019
5 Phương Lâm Phú Lâm Phó xứ 09/2019 - 08/09/2020
6 Gia Ray Xuân Hiệp Chánh xứ 08/09/2020 -