Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Phạm Ngọc Hoan Nhà Cha Phù trợ 09/07/2009 -
2 Đaminh Thân Trọng Hoan Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 12/05/2005 -
3 Giuse Nguyễn Công Hoán Nhà Cha Phù trợ 01/01/1973 20/01/2015 -
4 Giuse Đỗ Đức Huấn Nhà Cha Phù trợ 22/09/1981 -
5 Gioan Antôn Nguyễn Văn Huề Nhà Cha Phù trợ 22/07/1992 -
6 Giuse Lê Hữu Huệ Nhà Cha Phù trợ 12/06/1985 -
7 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Nhà Cha Phù trợ 28/04/1972 10/10/2019 -
8 Bênêđictô Nguyễn Hưng Nhà Cha Phù trợ 07/02/1996 13/05/2012 -
9 Giuse Nguyễn Trung Hưng Nhà Cha Phù trợ 27/05/1967 25/01/2015 -
10 Giuse Phạm Viết Hưng Nhà Cha Phù trợ 11/02/1993 19/09/2019 -
11 Augustinô M. Đặng Ngọc Hưởng Nhà Cha Phù trợ 01/01/1925 27/12/2009 - CMC
12 Đaminh Nguyễn Thượng Huyền Nhà Cha Phù trợ 28/09/1973 -
13 Giuse Phạm Phúc Huyền Nhà Cha Phù trợ 23/08/1993 -
14 Micae Bùi Đức Huỳnh Nhà Cha Phù trợ 22/09/1984 -
15 Giuse Phạm Văn Hy Nhà Cha Phù trợ 13/01/1970 -
16 Phêrô Nguyễn Khang Hy Nhà Cha Phù trợ 17/03/1991 -
17 Đaminh Phạm Quang Khanh Nhà Cha Phù trợ 22/06/1961 -
18 Martinô Lê Ngọc Khánh Nhà Cha Phù trợ 29/03/1952 18/10/2013 -
19 Đaminh Phạm Sĩ Khiêm Nhà Cha Phù trợ 22/07/1988 -
20 Đaminh Mai Ngọc Khuê Nhà Cha Phù trợ 02/04/1969 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng cộng: 164