Tên Linh Mục Đaminh Trần Thái Hiệp
Mã Linh Mục 196301
Ngày chịu chức 08/06/1963
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha 23/11/2022

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận TCV. Thừa sai Komtum Giáo sư 1963 - 1964
2 Nước ngoài Du học Pháp Du học 1964 - 1969
3 Rời Giáo phận ĐCV. Huế Giáo sư 1969 - 1972
4 Rời Giáo phận ĐCV. Hòa Bình Đà Nẵng Giáo sư 1972 - 1975
5 Long Khánh Xuân Khánh Phó xứ 1975 - 1989
6 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 1975 - 1993
7 Gia Ray Xuân Thành Quản nhiệm 1975 - 1988
8 Long Khánh Duyên Lãng Quản nhiệm 1981 - 1988
9 Long Khánh Thái Xuân Quản nhiệm 1989 - 1992
10 Ngoài Giáo phận ĐCV. Sài Gòn Giáo sư 1993 - 2002
11 Long Khánh Xuân Khánh Quản nhiệm 1993 - 2002
12 Rời Giáo phận ĐCV. Huế Giáo sư 1993 - 2011
13 Ngoài Giáo phận ĐCV. Hà Nội Giáo sư 2002 - 2008
14 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2008 - 2011
15 Rời Giáo phận ĐCV. Mỹ Đức Giáo sư 2011 - 2012
16 Ngoài Giáo phận Học viện dòng Đồng Công - Thủ Đức Giáo sư 2013 - 05/2013
17 Long Khánh Xuân Khánh Nghỉ hưu 06/2013 - 23/11/2022
18 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 23/11/2022 -