Tên Linh Mục Gioan Bt. Đinh Đức Hậu
Mã Linh Mục 195402
Ngày chịu chức 03/12/1954
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 03/12/2013

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận CV. Thánh Phanxico Sài Gòn Không xác định 1954 - 1956
2 Rời Giáo phận Tân Dinh - Gp. Quy Nhơn Linh hướng 1956 - 1958
3 Long Khánh Xuân Mỹ Chánh xứ 1968 - 2007
4 Long Khánh Hoàn Quân Quản nhiệm 1976 - 2004
5 Long Khánh Xuân Mỹ Nghỉ hưu 2006 - 03/12/2013
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 03/12/2013 -