Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Batôlômêô Hoàng Văn Tú 02/10/2014 2017 - Ocist
2 Hiêrônimô Phạm Quang Tự Nhà Cha Phù trợ 07/12/2007 - OP
3 Giuse Lại Ngọc Tuấn Đức Thắng Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - CM
4 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn Hiền Đức Giúp cộng đoàn 15/07/2006 2015 - Op
5 Philipphê-Minh Vũ Ngọc Tuy Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan trưởng 11/02/1993 2004 - OSB
6 Saviô Trần Ngọc Tuyên Dòng Gioan Thiên Chúa - Hố Nai Mục vụ và linh hướng 23/04/1987 2011 - OH
7 Gioakim Phạm Thái Tuyên Tân Cang Giúp cộng đoàn 23/08/2012 2016 - SDB
8 Giuse M. Phan Ngọc Tuyến Nhà Cha Phù trợ 01/01/1973 CMC
9 Gioan B. Nguyễn Tiến Tuyển Tân Triều Phụ tá 27/12/2003 2018 - CSJB
10 Đaminh Phạm Văn Vàng Hải Dương Chánh xứ SSS
11 Tôma Dụ Nguyễn Quốc Việt 02/04/2009 2017 - Ocist
12 Giuse Trần Phú Vinh Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Đặc trách Huynh Đoàn Thánh Thể 18/10/2003 2015 - SSS
13 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Ngọc Đồng Chánh xứ 04/08/2009 2017 - OP
14 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Hải Dương Chánh xứ 10/01/2011 SSS
15 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Hải Dương Chánh xứ 23/11/2015 12/09/2018 - SSS
16 Gioan M. Đoàn Phú Xuân Nhà Cha Phù trợ 29/01/1967 28/11/2017 - CRM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Tổng cộng: 196