Tên Linh Mục Gioan B. Phan Hoài Vũ
Mã Linh Mục 202310
Ngày chịu chức 07/09/2023
Ngày quan thầy 24/06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Đại An Phó xứ 10/2023 -