Tên Linh Mục Giacôbê Nguyễn Trung Hiếu
Mã Linh Mục 202208
Ngày chịu chức 13/01/2022
Ngày quan thầy 25/07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 19/03/2022 -