Tên Linh Mục Matthêu Lã Văn Phát
Mã Linh Mục 202033
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 21/09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bình An Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
2 Hòa Thanh Lai Ổn Phó xứ 10/2023 -