Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Minh Vương
Mã Linh Mục 202024
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Nagoa Phó xứ 08/09/2020 -