Tên Linh Mục Giuse Ngô Hùng Tráng
Mã Linh Mục 201715
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Nghĩa Sơn Phó xứ 03/08/2017 - 19/03/2022
2 Hố Nai Kẻ Sặt Phó xứ 19/03/2022 -