Tên Linh Mục Gioan Tc. Trần Kim Sơn
Mã Linh Mục 201710
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thánh Mẫu Phó xứ 2017 - 2018
2 Long Khánh Xuân Triệu Phó xứ 2018 - 2019
3 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 2019 - 19/03/2022
4 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 19/03/2022 - 02/01/2024
5 Long Khánh Bình Khánh Chánh xứ 02/01/2024 -