Tên Linh Mục Giuse Đặng Quốc Thịnh
Mã Linh Mục 201609
Ngày chịu chức 28/05/2016
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Hiền Đức Phó xứ 2016 - 2017
2 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2017 - 2019
3 Phú Thịnh Trà Cổ Phó xứ 2019 - 10/2023
4 Long Khánh Bàu Cối Chánh xứ 10/2023 -