Tên Linh Mục Emmanuel Nguyễn Công Luận
Mã Linh Mục 201607
Ngày chịu chức 28/05/2016
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bình An Phó xứ 2016 - 2018
2 Gia Kiệm Phát Hải Phó xứ 2018 - 08/09/2020
3 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
4 Phú Thịnh Thịnh An Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
5 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ 10/2023 -