Tên Linh Mục Vinhsơn Trần Huy Hoàng
Mã Linh Mục 201605
Ngày chịu chức 28/05/2016
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bích Lâm Phó xứ 09/08/2016 - 03/08/2017
2 Biên Hòa Dĩ An Phụ trách dự tu 03/08/2017 - 03/09/2018
3 Hố Nai Kim Bích Phó xứ 04/09/2018 - 10/2022
4 Tân Mai Gia Viên Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023
5 Gia Kiệm Phát Lộc Chánh xứ 10/2023 -