Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Đức Vũ
Mã Linh Mục 201529
Ngày chịu chức 23/11/2015
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hải Dương Phụ tá 2016 - 2018
2 Hố Nai Hải Dương Chánh xứ 12/09/2018 -