Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Đình Khanh
Mã Linh Mục 201513
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thừa Đức Chánh xứ 2000 - 01/2006
2 Long Khánh Thừa Ân Quản nhiệm 2000 - 2006
3 Phước Lý Thiết Nham Chánh xứ 01/2006 - 03/08/2017
4 Phước Lý Long Thọ Quản nhiệm 2006 - 2017
5 Hố Nai Trung Nghĩa Chánh xứ 03/08/2017 -