Tên Linh Mục Giuse Lê Thái Văn
Mã Linh Mục 201428
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Hiền Đức Phó xứ 06/2014 - 08/2016
2 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 08/2016 - 20/09/2020
3 Biên Hòa Hóa An Chánh xứ 20/09/2020 -