Tên Linh Mục Giuse Đỗ Năng Thức
Mã Linh Mục 201420
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2014 - 08/2017
2 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 2017 - 2017
3 Long Thành Hiền Đức Chánh xứ 2017 - 19/03/2022
4 Long Khánh Thừa Đức Chánh xứ 19/03/2022 - 10/2023
5 An Bình Thanh Bình Phụ giúp mục vụ 10/2023 -