Tên Linh Mục Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh
Mã Linh Mục 201360
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 27-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thánh Mẫu Phó xứ 07/09/2013 - 08/2017
2 Phương Lâm Đồng Hiệp Phó xứ 08/2017 - 09/2018
3 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
4 Phú Thịnh Hiếu Liêm Chánh xứ 08/09/2020 -