Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng
Mã Linh Mục 201357
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 30/05/2013 - 08/2017
2 Biên Hòa Biên Hoà Thư ký Ban Thánh Nhạc 2014 - 2017
3 Nước ngoài Rôma Du học 08/2017 - 2022
4 Gia Kiệm Võ Dõng Chánh xứ 19/03/2022 -
5 Gia Kiệm Võ Dõng Trưởng ban Ban Thánh Nhạc 28/09/2023 -