Tên Linh Mục Phêrô Hà Thanh Toàn
Mã Linh Mục 201351
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Lộ Đức Phó xứ 17/08/2013 - 2014
2 Gia Ray Tam Thái Phó xứ 08/2014 - 08/2015
3 Gia Kiệm Võ Dõng Phó xứ 08/2015 - 09/2018
4 Phước Lý Tân Tường Chánh xứ 09/2018 -