Tên Linh Mục VinhSơn Đỗ Minh Thăng
Mã Linh Mục 201345
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Phó xứ 2013 - 2015
2 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2015 - 2018
3 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 2018 -
4 Hòa Thanh Đại An Thư ký - Ban Hành Giáo 22/05/2021 -