Tên Linh Mục Matthêu Nguyễn Đại Tài
Mã Linh Mục 201341
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 21-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 2013 - 2017
2 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ 2017 - 2018
3 Phước Lý Thiết Nham Phó xứ 2018 - 2019
4 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 2019 - 09/2020
5 Long Khánh Bảo Quang Chánh xứ 21/09/2020 - 06/2021
6 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ - Đặc trách GHBL. Tân Tiến (Hòa Hiệp) 10/2023 -