Tên Linh Mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch
Mã Linh Mục 201331
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 31-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Bình Phó xứ 16/09/2013 - 29/09/2015
2 Long Thành Thiên Long Chánh xứ 2015 - 10/2023
3 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 10/2023 -