Tên Linh Mục Phêrô Trần Anh Khôi
Mã Linh Mục 201328
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Gia Lào Phó xứ 30/08/2013 - 09/08/2016
2 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó xứ 09/08/2016 - 03/08/2017
3 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2017 - 08/09/2020
4 Long Khánh Xuân Tây Chánh xứ 08/09/2020 -