Tên Linh Mục Đaminh Phan Anh Huy
Mã Linh Mục 201325
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 17/08/2013 - 09/08/2016
2 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 09/08/2016 - 03/09/2018
3 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 04/09/2018 - 09/2019
4 Long Thành Hiền Phước Chánh xứ 09/2019 -