Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Phước Hưng
Mã Linh Mục 201321
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Hiệp Phó xứ 2013 - 2019
2 Túc Trưng Xuân Trường Chánh xứ 12/10/2019 -
3 Túc Trưng Xuân Trung Quản nhiệm 12/10/2019 -