Tên Linh Mục Giuse Đặng Minh Chí
Mã Linh Mục 201303
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bích Lâm Phó xứ 2013 - 09/08/2016
2 Tân Mai Long Bình Phó xứ 2016 - 03/09/2018
3 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 04/09/2018 - 09/2019
4 Gia Kiệm Đức Mẹ Fatima Đặc trách 04/09/2018 - 09/2019
5 Gia Kiệm Đức Mẹ Fatima Chánh xứ 09/2019 -
6 Gia Kiệm Phát Lộc Quản nhiệm 04/11/2022 -