Tên Linh Mục Đaminh Lê Thanh Trưởng
Mã Linh Mục 201225
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 2012 - 06/2014
2 Long Khánh Nam Hà Phó xứ 2014 - 2016
3 Phước Lý Thị Cầu Chánh xứ 08/2016 - 10/2019
4 Phước Lý Thị Cầu Phó Ban Văn Hoá 03/08/2017 - 22/05/2021
5 Phương Lâm Kim Lâm Chánh xứ 10/2019 -