Tên Linh Mục Giuse Mai Phước Thắng
Mã Linh Mục 201222
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2012 - 2014
2 Gia Kiệm Thanh Sơn Phó xứ 2014 - 2015
3 Tân Mai Micae Chánh xứ 2015 - 19/03/2022
4 Biên Hòa Đông Hòa Chánh xứ 19/03/2022 - 10/2023
5 Phương Lâm Bích Lâm Chánh xứ 10/2023 -