Tên Linh Mục Đaminh Đoàn Giang Sơn
Mã Linh Mục 201220
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2012 - 2015
2 Túc Trưng Xuân Phú Chánh xứ 2015 - 10/2023
3 An Bình Minh Tín Chánh xứ 10/2023 -