Tên Linh Mục Giuse Đinh Đại Long
Mã Linh Mục 201216
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tam Thái Phó xứ 2012 - 2013
2 Tân Mai Trinh Vương Phó xứ 2013 - 2014
3 Hòa Thanh Thanh Hóa Phó xứ 2014 - 2016
4 Hố Nai Ba Đông Chánh xứ 2016 -