Tên Linh Mục Cosma Hoàng Văn Dũng
Mã Linh Mục 201205
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 26-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2012 - 2015
2 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó xứ 2015 - 2016
3 Long Khánh Xuân Đông Chánh xứ 09/2016 - 19/03/2022
4 Long Thành Hiền Đức Chánh xứ 19/03/2022 -