Tên Linh Mục Anrê Phạm Linh Tiên
Mã Linh Mục 201129
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 30-11
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bình Lâm Phó xứ 2011 - 2014
2 Túc Trưng Xuân Trường Chánh xứ 08/2014 - 09/2019
3 Túc Trưng Xuân Trung Quản nhiệm 2014 - 2019
4 Long Khánh Thiên Đức Quản nhiệm 09/2019 - 09/2020
5 Long Khánh Suối Cả Chánh xứ 10/10/2019 -