Tên Linh Mục Đaminh Đỗ Đình Quát
Mã Linh Mục 201126
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Suối Cát Phó xứ 2011 - 2013
2 Long Thành Hiền Đức Phó xứ 2013 - 2014
3 An Bình Tâm Hòa Phó xứ 2014 - 2015
4 Long Thành Liên Kim Sơn Phụ tá 2016 - 2017
5 Gia Ray Tam Thái Phó xứ 2017 - 16/09/2019
6 Gia Ray Xuân Hiệp Đặc trách 2017 - 16/09/2019
7 Gia Ray Xuân Hiệp Chánh xứ 16/09/2019 - 15/03/2020