Tên Linh Mục Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo
Mã Linh Mục 201102
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Văn Hải Phó xứ 2011 - 07/2013
2 Gia Ray Thái Thiện Chánh xứ 2013 - 02/10/2019
3 Gia Ray Thái Thiện Phó Ban Văn Hoá 2014 - 2019
4 Gia Ray Thái Thiện Phó Ban Truyền Thông 2014 - 2019
5 Long Khánh Bảo Thị Chánh xứ 02/10/2019 -
6 Long Khánh Bảo Thị Phó ban - Ban Truyền Thông 2019 -
7 Long Khánh Bảo Thị Phó ban - Ban Văn Hoá 2019 -