Tên Linh Mục Giuse Phạm Hoài Vũ
Mã Linh Mục 201020
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Võ Dõng Phó xứ 25/09/2010 - 17/09/2012
2 Tân Mai Long Bình Đặc trách 17/09/2012 - 07/09/2013
3 Tân Mai Bùi Thái Phó xứ 17/09/2012 - 07/09/2013
4 Túc Trưng Gia Canh Chánh xứ 07/09/2013 - 09/2019