Tên Linh Mục Giuse Phạm Hoàng Minh
Mã Linh Mục 201009
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Trung Ngãi Phó xứ 2010 - 2012
2 Túc Trưng Tam Phú Phó xứ 2012 - 2013
3 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 2013 - 10/2022
4 Phương Lâm Hòa Lâm Chánh xứ 08/11/2022 -