Tên Linh Mục Phaolô Nguyễn Nguyên
Mã Linh Mục 200919
Ngày chịu chức 11/11/2009
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2010 - 2011
2 Tân Mai Bùi Thái Phó xứ 2011 - 2012
3 Hố Nai Đại Lộ Chánh xứ 24/09/2012 -
4 Hố Nai Đại Lộ Đặc trách Giới Thương Nghiệp 03/08/2017 - 22/05/2021