Tên Linh Mục Giuse Phạm Hưng Vĩnh
Mã Linh Mục 200918
Ngày chịu chức 04/08/2009
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Đền Thánh Martinô - Hố Nai Giúp cộng đoàn 2009 - 2017
2 Hòa Thanh Ngọc Đồng Chánh xứ 2017 -