Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Đức Nhân
Mã Linh Mục 200910
Ngày chịu chức 11/11/2009
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2009 - 2011
2 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 2011 - 2014
3 Hố Nai Phúc Lâm Phó xứ 2014 - 2016
4 Gia Ray Chà Rang Chánh xứ 2016 - 2019
5 Long Thành Thánh Linh Chánh xứ 2019 - 05/10/2020
6 Gia Kiệm Mẫu Tâm Chánh xứ 05/10/2020 - 29/03/2023