Tên Linh Mục Phaolô Lê Văn Vĩnh
Mã Linh Mục 200832
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bình Lâm Phó xứ 02/12/2008 - 08/09/2011
2 Gia Ray Tân Hữu Chánh xứ 08/09/2011 -