Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Thắng
Mã Linh Mục 200823
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 2008 - 2009
2 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2009 - 2012
3 Phú Thịnh Vườn Ngô Chánh xứ 2012 - 22/09/2020
4 Long Khánh Xuân Mỹ Chánh xứ 19/03/2022 - 19/12/2022
5 Long Khánh Xuân Mỹ Chánh xứ 02/01/2023 - 02/01/2024