Tên Linh Mục Vinhsơn Vũ Xuân Nhân
Mã Linh Mục 200815
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2008 - 2011
2 Long Thành Bình Sơn Phó xứ 07/2011 - 10/2011
3 Long Thành Minh Long Đặc trách 07/2011 - 10/2011
4 Long Thành Minh Long Chánh xứ 10/2011 -